🗓️ Kalender der Klasse 1A abonnieren (Link am PC öffnen)

iCal-Format: https://calendar.google.com/calendar/ical/c_classroomb61bc784%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

https://calendar.google.com/calendar/render?cid=c_classroomb61bc784@group.calendar.google.com

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_classroomb61bc784%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FVienna

 

🏫 allgemeinen Kalender (Ferien, klassenübergreifende Termine) abonnieren (Link mit PC öffnen)

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=nmsl.at_ao05q9gmlhe4cuqq48msrlq36k%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FVienna

iCal-Format:
https://calendar.google.com/calendar/ical/nmsl.at_ao05q9gmlhe4cuqq48msrlq36k%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Verified by MonsterInsights