🗓️ Kalender der Klasse 1B abonnieren (Link mit PC öffnen)

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_classroomfa1b7b5d%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FVienna

iCal-Format:
https://calendar.google.com/calendar/ical/c_classroomfa1b7b5d%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

 

🏫 allgemeinen Kalender (Ferien, klassenübergreifende Termine) abonnieren (Link mit PC öffnen)

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=nmsl.at_ao05q9gmlhe4cuqq48msrlq36k%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FVienna

iCal-Format:
https://calendar.google.com/calendar/ical/nmsl.at_ao05q9gmlhe4cuqq48msrlq36k%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

 

Verified by MonsterInsights